BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE CONSUMENTEN

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor deze website is Bel Belgium.
We adviseren u om, alvorens ons uw persoonsgegevens mee te delen en uw toestemming te geven, dit beleid inzake de bescherming van de privacy van onze consumenten, aandachtig te lezen.

1. Naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de website www.lefromagedemargot.be (hierna de “Site”) impliceert een automatische en onbeperkte aanvaarding:
– van deze algemene gebruiksvoorwaarden alsmede;
– het beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens van consumenten.

Door deze Site te bezoeken, wordt u, als gebruiker (hierna te noemen de “Gebruiker”), geacht op de hoogte te zijn van de onderstaande Algemene Voorwaarden en de specifieke voorwaarden met betrekking tot bepaalde diensten op deze Site, en de voorwaarden ervan zonder voorbehoud te aanvaarden.

BEL behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen bindend zijn voor de Gebruiker.

2. Voorwaarden voor toegang tot de site

Met uitzondering van de kosten voor het maken van een verbinding met het internet, is de toegang tot de inhoud van deze Site gratis en is niet onderworpen aan enige voorafgaande registratie of abonnement. Niettemin is de toegang tot bepaalde functies van de Site onderworpen aan een voorafgaande registratie, die de BEL indien nodig uitdrukkelijk aangeeft. BEL behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Site geheel of gedeeltelijk tijdelijk of definitief te wijzigen of te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. BEL kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE “lefromagedemargot.be

Op de website van Le Fromage de Margot® wordt alle informatie over het merk, toezeggingen aan de sector en de boeren en aankomende maatschappelijke evenementen gedeeld.

4. Gebruik van de LE FROMAGE DE MARGOT ®-website

– PERSOONLIJKE REKENING

Voor het bezoeken van de site is geen identificatie nodig. Om toegang te krijgen tot de nieuwsbrief van de site is het echter noodzakelijk dat de gebruiker zijn e-mailadres opgeeft. Het delen van dit e-mailadres resulteert in de ontvangst van nieuwsbrieven met informatie over Margot® Kaasproducten, met de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven.

De door de Gebruiker verstrekte informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het beleid van BEL inzake de bescherming van de consumentengegevens. De gebruiker moet ook een geldig e-mailadres opgeven en het vakje “Door zich te registreren, heb ik de algemene voorwaarden voor het gebruik van de site Le Fromage de Margot ®l gelezen en accepteer ik deze.

5. De verplichtingen en verantwoordelijkheden van BEL

– Kwaliteit van de informatie :

BEL BELGIUM besteedt de grootste zorg en stelt alles in het werk om de website te voorzien van kwaliteitsvolle informatie.

BEL BELGIUM kan echter geen absolute garantie bieden over de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Zo kan BEL BELGIUM, dat onderworpen is aan een middelenverbintenis, dus niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade te wijten aan het foutief gebruik van informatie en/of informatie die onnauwkeurig of onvolledig zou blijken.

– Toegang tot de website :

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade door toegang tot zijn website of tot die van zijn partners, of integendeel door het onvermogen om de website te bezoeken.

– Postverdeling / Distributie van e-mails :

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging, het verlies of de slechte distributie van brieven of e-mails, noch voor het niet-versturen van post of voor het versturen van e-mails naar een verkeerd e-mailadres.

– Link naar andere websites :

Via de website “www.lefromagedemargot.be” kunnen bezoekers toegang krijgen tot externe websites van partners door op hyperlinks te klikken of door inhoud van partners te integreren in de website “www. lefromagedemargot.be”.

Hoewel de links naar externe websites zorgvuldig worden geselecteerd en er nauwlettend op wordt toegezien, kan BEL BELGIUM niet aansprakelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van deze externe websites. BEL BELGIUM is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, de reclame, de producten, de diensten of alle andere elementen die afkomstig zijn van deze externe websites of die beschikbaar zijn op of via deze externe websites.

BEL BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor manipulaties of eventuele weglatingen van zijn partners.

6. Intellectuele eigendom

De informatie op de website “ www.lefromagedemargot.be ” mag enkel voor strikt persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
Elk gebruik voor commerciële of andere doeleinden is eenvoudigweg verboden.

Bovendien worden de elementen op onze website beschermd door de Code de la Propriété Intellectuelle en door internationale verdragen en akkoorden inzake de bescherming van de auteursrechten. Zo is het formeel verboden om de inhoud integraal of gedeeltelijk te wijzigen, te representeren of te reproduceren voor niet-privégebruik. Dit verbod geldt ongeacht de methode van reproductie, representatie en/of wijziging, en ongeacht de duur ervan.

Over het algemeen kan BEL BELGIUM niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade te wijten aan het verboden gebruik van informatie of andere elementen op de website “www.lefromagedemargot.be

7. DIENSTKLANTEN

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantendienst van BEL via het formulier https://contact.groupe-bel.com/?country=BE&language=nl_NL&website=boursin.be/nl/

8. TOEPASBAAR RECHT

Deze website is onderworpen aan het Belgische recht.